متن دل
آواز قو
چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواند مرا با اینکه میداند گنه کارم.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 14 بهمن 1393 توسط شهربانو |

........................جز نام خدا واژه ای برای آغاز نیست......

......عبور باید کرد

صدای باد می آید .عبور باید کرد...

                         و من مسافرم .ای بادهای همواره !

                                    مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید.

                                                 مرا به کودکی شور آب ها برسانید...                                      

موضوع :

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 24 اسفند 1391 توسط شهربانو |

بانام ویاد خدای مهربان......سلام......امروزآخرین پنجشنبه سال 91 بود.....روزی که همه برای فاتحه ویاد کردن اموات به مزارها روی می آورند....ولی من به علت نبود همسرم وبچه ها نتوانستم بروم و از منزل برای همه فاتحه و خیرات دادم.....تا قبول افتد..... ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 14 اسفند 1391 توسط شهربانو |

سلام ونام ویاد خدا همیشه در قلبمان.....

امروز این عکس رو دیدم خیلی خوشم اومد گفتم شما هم ببینیدچقدر قزینه وزیبایی......وفکرمیکنم فرش طبیعی این محل زیباست با رنگ قشنگش.......

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 9 اسفند 1391 توسط شهربانو |

باسلام ویادی از خدای مهربان......اوزیباست وزیباییهارا دوست دارد....ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 9 اسفند 1391 توسط شهربانو |

             زیبا خدایی داریم ......تا درک کنیم که او  خالق این زیباییهاست........

اسفند هم با همه ی زیباییهای خاص خودش داره به پایان میرسه.....دنیا باتمام عظمتش دار ه خودشو تغییر میده....شاخه های عریان پوشش شکوفه های زیبا به تن میکنه....ودرختهای بیجان قیامتی دیگر به پا میکنند....زندگی دوباره شاخ وبرگی وبری دگر........خدایا چنان کن که قیامت ماهم شکوفایی داشته باشه........ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 6 اسفند 1391 توسط شهربانو |

بانام ویاد خدای مهربانم

      سلام دوستان*

عشق تو نهال حیرت آمد            وصل تو کمال حیرت آمد  

بس غرقه وصل کاخر                 هم بر سر حال حیرت آمد

   یک دل بنما که در ره او           بر چهره نه خال حیرت آمد                                  نه وصل بماند ونه واصل         آنجا که خیال حیرت آمد                                   

از هر طرفی که گوش کردم          آواز سئوال حیرت آمد

شد منهزم از کمال عزت            آن را که جلال حیرت آمد

                      سرتا قدم وجود حاقظ 

                        درعشق نهال حیرت آمد

شروع با غزلی از خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی  ............این غزلیات که وصف واحوال همه میباشد در محتوا دلنوشته های این معجزه ی انسانیت  روز گار  است........ماهم از تمام وجود این سئوال حیرت در وجودمان بال بال میزنه .فکری که مدام در اوج ،چراها مانده واوجی نمیگیره.........             ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 29 بهمن 1391 توسط شهربانو |

با سلام و نام ویاد خدا

*خوشبخت کسی است که از سرنوشت دیگران پند گیرد.

*فرصتها مانند ابر میگذرند کاری را برای فردا مگذار که هر روز تکالیف خود را در بر دارد.

*حسد زندان روح است و آفت سخن دروغگویی، خدایا ما را از این آفات دور کن.ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 31 مرداد 1391 توسط شهربانو |

بانام ویاد خدای مهربان......

         اجرنامن النار یا مجیر......

دعای مجیر .....دعای بیض الرمضان(سیزدهم تاپانزدهم)

سلام ......سلامی از دل نگران وبیقرار.ولی پر از امید به لحظات آینده .....

از پنجم امرداد ننوشتم .......بیمار بودم دل خسته و زار بودم .....و از لطف مخابرات ممنونم .چون انگاری با من بیمار همدلی کرد ....کابل برگردان و قطع ارتباطات بود .......فقط با گوشی همراهمان همراه بودیم........

    عمری با روح وجسممان نساختیم .حالا ایشان بامانمی سازد . روح در جسم نمی گنجد......

روح سرگشته درون کالبد پر میزنه .به هرسو سر میزنه .....گهی به زادگاه گهی به خاطرات.....

گهی آواره ،گهی پرزناله ،گهی شاد وسرگرونه.

 

 ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 23 مرداد 1391 توسط شهربانو |

..بانام ویادایزد یکتا

مولاعلی میفرماید.هوشمندان که هوشمندانه به تحولات جهان مینگرندوخردمندانه به گردش روزگار می اندیشند .ازامروز خویش به خاطر فردای خودبهره می گیرند ودنیای خودرامزرعهءآخرت خویش میشمارند.

 

ازآن گناه بپرهیزیم که درچشممان کوچک جلوه کند........

چشمان شماکلیدعفاف شماباشد واین کلید رااگربه نامحرم واگذارید.گنج عفت خویش راازدست دادید....

 

وآن مردمی که گناهان کوچک راناچیزشمارند.خیره سرانه به گناهان بزرگ درافتند....

 

خدایا ساعت ٢نیمه شب شدخوابم نمیبره اروم رفتم کمی آب خوردم هواخیلی سردشده درابسته پنجره هابسته .وهمه پتوکشیدند بازهم مچاله شدند.دستگاه جمالم روروشن کردم .دستش درد نکنه اجازه

 

داده که استفاده کنم.آخه مهدیه اعتراض میکنه میگه صدای کیس منواذیت میکنه یاکه راحت نیستم

حالادیگه ازلب تاپ جمال استفاده میکنم........

امشب به برکت لطف خدای مهربونم محمدم باخانواده. جلالم باخانواده...مهدیه هم ازسرکاراومده بودبافاطمه همه دورهم بودیم .جای هداونیازوجوادوحسناومحمدخالی بود........

شام جاتون خالی قورمه سبزی باسبزی محلی شمال بود بچه م حسناخیلی جاش خالی بود...

آخه فرداهم امتحان داره.....موفق باشه    هدارفته تهران پیش مامان جواد.هرجاهستن خدانگهدارشون...

 

دلم میخواست پروانه بودم ...........امانه شایدکبوتری.........گنجشکی کوچک .......اما نه ....اگراسب سفید یاسیاه وحشی آزادورها بودم.توی دشتهای گسترده.برای خودم میدویدم

 

شاید هم مرغی برشاخساران.....به این سوی وآن سوی میپریدم...........

 

یاشیری غران برپهنای بیشه ای فرمان روایی میکردم......

یاکه پلنگی بربلندای صخره درکمین هرجنبنده ای مینشستم........

 

ویاخزنده ای درمخفیگاه ......شایدهم ماهی مخملی زیبا درمیان آب زلالی .........

 

یاکه کوهی با عظمت وپرصخره....وشاید آبی به پهنه اقیانوسها........

 

آسمانی توفنده یاکه صاف وآبی .........ابری لغزنده.....بادی وزنده   ...........جنگلی سبز.....

 

دشتی تهی ازناامنی پرازدیدوامید........شایدم چشمه ای خروشان......یاکه جوی آبی آرام وروان

 

وخوابی آرام یاکه پراز کابوسهای زمان.....

من چی بودم ......هرچه گفتم خیالاتی بیش نبود........من همانم که خدایم . ربم .پروردکارم. الله.و

 

صمدم میخواست ................اشرف مخلوقات  ......خدایا تودستم بگیر تاآدمی باشم بی تکلف 

 

آدمی باشم اشعر به شعور   ......آدمی باشم..........بدورازاهریمن........برآن باشم که تورابیشتربشناسم.......وازنعمت آشنایی توباآشنایان عزیزت همسروسوداگردم..............

 

سپاس توراسزاواراست وستایش تورا..........تودانایی وتوانایی.توپدیدآورنده جهان وآفریدگارجهانیان....

 

بشکرانه نعمتهای گرانمایه توزبان بگشایم وافسوس دارم که نتوانم شاکرت باشم تودربرابرسیئات ولغزشهای .........بیشمار

ما اغماض میکنی وبی آنکه شایسته بخشش باشم برمن مبخشی .........زیراتو رحمانی .رحیمی.

 

ریئوفی .شفیقی .غفرانی .وغفوری .کریمی .تومجیری .تومجیدی .توثاقب .وعادلی .توسبحانی .  وزیبنده هروصف زیبایی.....

 

دوستت دارم ...میپرستمت .ای آفریدگارم.ای پناهم .ای تکیه گاهم.......

 

.کاش دستانم آنقدربزرگ بود .که میتوانستم چرخ وفلک دنیا رابه کام  خوبان خدا به چرخانم.

 

اما.............کسی رامشناسم که برهمه چیز قادر است وتوانا ازاومیخواهم 

 

بارخدایا............

ازکوی توبیرون نرود پای خیالم..نکندفرق به حالم ..چه برانی چه بخوانی چه به اوجم رسانی جه به خاکم بکشانی ...نه من آنم که برنجم نه توآنی که برانی .........

درضیافت وخلوت سحری به یادت میمانم ............

 

 

جهان عشق است وزرق سازی        همه بازیست الا عشق بازی

بی عشق زندگی محال است..........اکرماعاشق نبودیم چگونه این عمردورو درازوخسته کننده راطی میکردیم؟؟؟؟؟؟؟

 

برای کی می  شستیم؟برای کی برمی خاستیم؟همین عشق که دردبی درمان است.ودرعین حال

درمان همه دردها!١!!!١١١١١١١١١١١ عشق .....................................................فقط عشق شمع محفل وانیس شبهای تار ماست ...عشق .مدار زندگانی وشیرازه کتاب امیدوارزوهاست!

 

جاویدباد.......عشق به هرکه ...وهرچه علاقه گیرد............عاشقتم خدای مهربانم.....ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 23 مرداد 1391 توسط شهربانو |

بنام خدا.

چشم هارا باید شست جوردیگر باید دید.

واژه ها راباید شست .

..واژه باید خود باد...واژه باید خود باران باشد.

چترهاراباید بست                                                                                              

زیر باران باید رفت

فکر راباید.خاطره را.زیر باران باید برد

باهمه ی مردم شهر.زیرباران باید رفت

دوست ر.ازیر باران دید                                                                                                     

عشق را.زیر باران باید جست .....

زیر باران باران باید بازی  کرد.                                                                                      

زیر باران بایدچیز نوشت.حرف زد .نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه ی<< اکنون >>است

                                                                   <>

موضوع : متن دل

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 16 مرداد 1391 توسط شهربانو |

نامش سر آغاز فصل هر زندگیست .......

 

خدایا ماه رمضان داره به قله ی افتخار نزدیک میشه......شبهای قدر واحیا داره نزدیک میشه.......

 

شبهای انتظار وگرفتن لیست زندگی ما داره به دست آقا امضا میشه......آقا به فریادمان برس.....آقا مهری پراز زیبایی ها به کارنامه ی قبولی مایزن .........

 

آقا سرنوشت خوب برایمان امضا کن.......آمین یا ربالعالمین.......

 

 ادامه مطلب...

موضوع : متن دل

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
درباره وبلاگ

الهی بهشت بی تو زندانی است و زندانی به زندان بردن نه کار کریمان است.

RSS

آخرين مطالب
آرشيو
موضوعات
پيوند ها
پيوندهاي روزانه
آمار
افراد آنلاین : 1 نفر
بازديدهاي امروز : 29 نفر
بازديدهاي ديروز : 48 نفر
بازدید هفته قبل : 211 نفر
كل بازديدها : 128316 نفر

POWERED BY
NiniWeblog.com